FAQ

FAQ voor Producenten

Als je een onafhankelijke producent bent of een entiteit die individuele producenten vertegenwoordigt, zou je moeten overwegen om je aan te sluiten bij de meer dan 20.000 producenten die er zijn.

Als ik mij dit jaar bij AGICOA Europe Brussels registreer, kan ik dan de royalty's van voorgaande jaren ontvangen?

In de regel heeft u recht op royalty’s binnen drie jaar na de uitzending van uw werken. Met andere woorden, u moet uw werken registreren en vervolgens aangeven bij AGICOA Europe Brussels binnen drie jaar tot 31 december van het uitzendjaar van uw werken om recht te hebben op betaling.


Om bijvoorbeeld te profiteren van geïnde royalty’s voor een bepaald uitzendjaar (bijvoorbeeld 2022) moet uw aangifte vóór het einde van het derde jaar volgend op dit uitzendjaar worden gedaan (bijvoorbeeld vóór 31 december 2025).

Als ik royalty's ontvang via een collectieve beheersvennootschap, kan ik me dan nog steeds registreren bij AGICOA Europe Brussels?

Als u alleen voor het gebruik van uw audiovisuele werken in België vergoedingen ontvangt van een andere collectieve beheersvennootschap, kunt u zich nog steeds inschrijven bij AGICOA Europe Brussels. We zullen dan vergoedingen innen in alle andere landen [Zie pagina Inningsproces]

Geeft AGICOA Europe Brussels licenties voor muziekrechten?

Nee, AGICOA Europe Brussels geeft geen licenties voor muziekrechten. AGICOA Europe Brussels geeft alleen licenties voor het gebruik van audiovisuele werken.

Hoe kan ik mijn werken en rechten aangeven bij AGICOA Europe Brussels?

AGICOA Europe Brussels biedt vier manieren om uw werken en rechten aan te geven.
Selecteer welke manier het meest geschikt is voor uw omgeving en behoeften.

Webaangeversportaal – IRRIS Web, het webgebaseerde platform dat u één enkel toegangspunt biedt om uw werken en rechten aan te geven, bij te werken en/of op te vragen, en om uw gerelateerde vergoedingen via internet te bekijken;

Elektronische aangiftebestanden in Excel om informatie over werken en rechten te importeren tussen de database van uw bedrijf en die van AGICOA om uw werken en rechten aan te geven;

Elektronische aangiftebestanden in XML om informatie over werken en rechten te importeren tussen de database van uw bedrijf en die van AGICOA om uw werken en rechten aan te geven en/of bij te werken;

Aangifteformulieren in PDF die u vanaf uw computer invult en terugstuurt naar AGICOA Europe Brussels.


Uw Portfolio Manager zal u begeleiden bij het kiezen van de meest geschikte aangiftemethode voor u.

 

 

Hoe krijg ik toegang tot mijn online registratie en aangiften?

Uw gegevens, evenals de audiovisuele werken en rechten die u bij AGICOA Europe Brussels hebt aangegeven, zijn online beschikbaar op ons webaangeversportaal – IRRIS Web

Hoe moet ik me registreren bij AGICOA Europe Brussels?

Bezorg de volgende documenten aan AGICOA Europe Brussels via de contactpagina:

  • Ingevuld en ondertekend Registratieformulier van de Aangever
  • Kopie van het rekeningafschrift met de naam van de begunstigde en het rekeningnummer (IBAN, SWIFT/BIC of anders), naast de naam van de bank (informatie over financiële transacties kan worden weggelaten).
  • Kopie van een officieel identificatiedocument voor elke contactpersoon.
  • Kopie van het handelsregister (alleen voor bedrijven).
In welke landen int AGICOA Europe Brussels vergoedingen?

Zodra u uw werken bij ons aangeeft, zullen wij uw vergoedingen niet alleen in België opeisen, maar ook in elk land waar de AGICOA Alliantie of andere AGICOA-partnerorganisaties licentieovereenkomsten hebben gesloten. Eén enkele registratie kan zorgen voor wereldwijde dekking. Kijk hier waar we actief zijn om u te vertegenwoordigen en uw rechten te verdedigen.

Is registratie gratis?

De registratie bij AGICOA Europe Brussels is gratis. Alleen beheerskosten worden afgetrokken van uw verschuldigde royalty’s [Raadpleeg de FAQ: Welke beheervergoeding ontvangt AGICOA Europe Brussels van royaltybetalingen? ]

Kan ik me als omroeporganisatie registreren bij AGICOA Europe Brussels?

Omroeporganisaties hebben het recht om zich bij AGICOA Europe Brussels te registreren als producenten van audiovisuele werken. Omroeporganisaties kunnen echter geen royalty’s vorderen voor de uitzending van hun werken op hun eigen tv-zender(s).

Mijn werken worden alleen online verzonden. Kan ik mijn werken nog steeds aangeven bij AGICOA Europe Brussels?

AGICOA Europe Brussels int de doorgifterechten en de mededeling aan het publiek door middel van directe injectie [Raadpleeg FAQ “Wat zijn doorgifterechten?”] evenals de daaraan verbonden audiovisuele mediadienstenrechten. Als uw werk alleen wordt uitgezonden, hetzij via de eigen website van een tv-zender, hetzij via on-demand- en streamingplatforms zoals YouTube of Netflix, zal AGICOA Europe Brussels geen royalty’s voor u innen.

Moet ik me inschrijven bij een collectieve beheersvennootschap?

In landen waar collectief beheer niet verplicht is, kunt u uw rechten individueel beheren. In België, waar collectief beheer verplicht is, wordt AGICOA Europe Brussels geacht u te vertegenwoordigen wanneer het onderhandelt over licentieovereenkomsten voor het gebruik van uw werken. Omdat het proces van rechtenbeheer vaak complex is, stellen collectieve beheersvennootschappen [Lees ons blogartikel: “Wat is collectief beheer?“] zoals AGICOA Europe Brussels rechthebbenden in staat om gemakkelijk vergoedingen te ontvangen.

Verzamelt AGICOA Europe Brussels van on-demand- en streamingplatforms?

AGICOA Europe Brussels int niet van on-demand- en streamingplatforms zoals YouTube, Netflix, Amazon Prime, enz.

Wat gebeurt er als iemand hetzelfde audiovisuele werk al heeft aangegeven?

In het geval van tegenstrijdige verklaringen met betrekking tot hetzelfde audiovisuele werk, ontvangt u een conflictmelding en start AGICOA Europe Brussels een procedure voor conflictoplossing.

Wat is de betalingstermijn van de vergoedingen?

De vergoedingen worden meestal betaald in het jaar volgend op het einde van het uitzendjaar. Als een werk bijvoorbeeld in 2022 is uitgezonden, betaalt AGICOA Europe Brussels u in 2023. Deze termijn kan echter variëren.

Wat is de deadline om mijn audiovisuele werken en rechten bij AGICOA Europe Brussels aan te geven?

U kunt uw audiovisuele werken en rechten op elk moment aangeven bij AGICOA Europe Brussels.

Houd er wel rekening mee dat werken en rechten voor verwerking in de eerste distributie uiterlijk 31 december van het uitzendjaar waarover de rechten zijn geïnd, moeten zijn aangegeven.

Als u uw werken en rechten niet uiterlijk op 31 december van het uitzendjaar waarover de rechten zijn geïnd heeft aangegeven, heeft u toch recht op betaling van rechten zolang u de aangifte binnen een termijn van drie jaar na 31 december van het uitzendjaar waarover de rechten zijn geïnd. Royalty’s gaan verloren als u de deadline van drie jaar mist.

Om bijvoorbeeld te genieten van geïnde royalty’s voor een bepaald uitzendjaar (bijvoorbeeld 2022) moet uw aangifte vóór het einde van het derde jaar volgend op dit uitzendjaar worden gedaan (bijvoorbeeld vóór 31 december 2025).

Wat is een algemeen mandaat en een vrijwillig mandaat? Wat is het verschil?

Het Algemeen Mandaat is verplicht. Het houdt in dat de rechthebbende AGICOA Europe Brussels exclusief machtigt om licenties te verlenen of te weigeren en royalty’s te innen voor de daaropvolgende exploitatie van de audiovisuele werken die behoren tot het repertoire van AGICOA Europe Brussels, opgenomen in televisieprogramma’s bestemd voor de ontvangst door het publiek:
– Gelijktijdige, integrale, ongewijzigde en continue doorgifte via kabel, satelliet of gelijksoortige middelen (zoals mobiele doorgifte of doorgifte via internettoegangsdienst uitgevoerd in een beheerde omgeving),
– Transmissie van de signalen die de exploitant heeft verkregen van een omroeporganisatie door middel van directe injectie, ongeacht of deze transmissie geschiedt via kabel, satelliet of enig ander soortgelijk middel.
– Mededeling aan het publiek door hotels, ziekenhuizen, verpleeghuizen, gevangenissen en andere instellingen.

De vrijwillige mandaten zijn de mandaten die u op discretionaire basis aan AGICOA Europe Brussels kunt verlenen om licenties te verlenen en royalty’s te innen voor uitgestelde kijkdiensten zoals Catch-up TV, TV Start vanaf het begin, Pauzeren en hervatten, Preview TV, Network personal video Recorder.

De vrijwillige mandaten kunnen ook betrekking hebben op de mededeling in openbare ruimtes (bijv. bars en cafés) van de audiovisuele werken die in televisieprogramma’s zijn opgenomen.
Er is geen beperking wat betreft het aantal vrijwillige mandaten dat u zou willen toekennen aan AGICOA Europe Brussels.

Wat is het verschil tussen de primaire rechten en de secundaire rechten van de producent?

De primaire rechten van de producent op een audiovisueel werk zijn de rechten die een omroeporganisatie van de producent moet verwerven om zijn/haar audiovisuele werk op te nemen in de programma’s van een van haar tv-zenders die op een of andere manier voor het publiek beschikbaar worden gesteld in een ander land.


De secundaire rechten van de producent op een audiovisueel werk zijn de rechten die een operator van de producent moet verwerven om de tv-zenders van de omroeporganisatie die het audiovisuele werk in kwestie omvat onder het publiek te verdelen, ongeacht of deze distributie via doorgifte of een mededeling aan de publiek door directe injectie is.
In België wordt AGICOA Europe Brussels geacht deze rechten te beheren [Lees ons blogartikel: “Wat is collectief beheer?”] namens de producent, vanaf het in licentie geven aan de exploitanten, tot het innen van de overeenkomstige royalty’s van hen en het vervolgens betalen de producent.

Wat zijn doorgifterechten?

Doorgifterechten zijn de rechten die ontstaan ​​wanneer een operator secundair gebruik maakt [Zie FAQ “Wat is het verschil tussen primaire rechten en secundaire rechten van de producent?] van een audiovisueel werk. Zij hebben betrekking op de gelijktijdige, volledige, ongewijzigde en continue doorgifte via de kabel, satelliet of enig ander soortgelijk proces (zoals mobiele doorgifte of doorgifte via een internettoegangsdienst uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving). In de Europese Unie zijn deze rechten onderworpen aan verplicht collectief beheer [Lees ons blogartikel: “Wat is collectief beheer?” ].

AGICOA Europe Brussels beheert ook de rechten met betrekking tot de transmissie van signalen die de operator heeft verkregen van een omroeporganisatie via directe injectie, ongeacht of deze transmissie via kabel, satelliet of een ander soortgelijk proces plaatsvindt.

In België zijn deze rechten onderworpen aan het verplichte collectieve beheer [Lees ons blogartikel: “Wat is collectief beheer?”].

Welke beheersvergoeding ontvangt AGICOA Europe Brussels op royaltybetalingen?

Voor uitzendjaar 2023 werd de beheersvergoeding van AGICOA Europe Brussels vastgesteld op 8,12%. De beheervergoeding van AGICOA Europe Brussels wordt elk jaar herzien en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

De vergoedingen worden in mindering gebracht op de totale bedragen aan vergoedingen die in distributie zijn gebracht, vóór betaling aan de rechthebbenden.

Welke digitale diensten betaalt AGICOA Europe Brussels?

Volgens het mandaat [Zie FAQ: Wat is een algemeen mandaat en een vrijwillig mandaat? Wat is het verschil? ] die u hebt verleend, betaalt AGICOA Europe Brussels u de geïnde vergoedingen voor de digitale diensten die door de operatoren worden aangeboden. Deze digitale diensten bestaan ​​voornamelijk uit on-demand mediadiensten zoals inhaaldiensten en andere uitgestelde kijkdiensten (Beginnen vanaf het begin, Pauzeren en hervatten, nPVR, …).

Welke soorten werken kan ik bij AGICOA aangeven?

Het repertoire van AGICOA Europe Brussels omvat alle audiovisuele inhoud die auteursrechtelijk beschermd is, zoals speelfilms, televisiefilms, series, documentaires, korte films, animatie. Het omvat echter geen nieuwsprogramma’s (inclusief sportnieuws), live sportuitzendingen en andere live-evenementen, teleshopping, weersvoorspellingen, infomercials, commercials en trailers.

Welke tv-zenders monitort AGICOA Europe Brussels om mijn vergoedingen te berekenen?

AGICOA Europe Brussels monitort ongeveer 29 tv-zenders in België. Via de AGICOA Alliantie en andere partnerorganisaties bedraagt ​​dit aantal 237. De lijst met “TV-kanalen die worden gebruikt voor toekenning van vergoedingen” is alleen beschikbaar voor Aangevers op ons Web Aangeversportaal – IRRIS Web.