Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (DE “VOORWAARDEN”) ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE VAN AGICOA EUROPE BRUSSELS (DE “WEBSITE”) GEBRUIKT. DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GEBRUIK DE WEBSITE DAN NIET.

 

 

I. WIE ZIJN WIJ?

Wanneer we verwijzen naar “wij”, “onze” of “ons” in deze Voorwaarden, verwijzen we naar AGICOA Europe Brussels. Wanneer we verwijzen naar “u” of “uw” verwijzen we naar u als Gebruiker van de Website (de “Gebruiker”).

AGICOA Europe Brussels is opgericht in de vorm van een coöperatieve vennootschap, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0426.385.274 en met maatschappelijke zetel Kartuizersstraat 19C/32, 1000 Brussel, België.

AGICOA Europe Brussels is een organisatie zonder winstoogmerk die tot doel heeft het wereldwijde collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten voor rekening van producenten van audiovisuele werken.

II. WAAROM MOET U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN LEZEN?

Deze Voorwaarden, inclusief andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, zijn van toepassing op uw gebruik van de Website, beschikbaar via www.agicoabrussels.eu. Deze voorwaarden zijn bedoeld om u te informeren over de voorwaarden waaronder u de website mag gebruiken en de inhoud van AGICOA Europe Brussels mag openen, gebruiken, bekijken en delen.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Als u de website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. We raden u aan om de toepasselijke versie van deze voorwaarden te bekijken wanneer u de website gebruikt.

III. WELKE INFORMATIE WIJ VERZAMELEN OVER U EN HOE WE DEZE GEBRUIKEN?

Wanneer u de Website bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie over u. Ons privacybeleid en ons cookiebeleid geven meer informatie over de informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

IV. UITSLUITING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie die door AGICOA Europe Brussels op deze website wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.

Niets op de website vormt financieel, juridisch, fiscaal of ander advies, noch mag enige beslissing uitsluitend worden genomen op basis van de inhoud van de website. Verder advies van AGICOA Europe Brussels moet worden gevraagd alvorens een beslissing te nemen.

AGICOA Europe Brussels streeft ernaar om de best mogelijke kwaliteit van diensten aan te bieden op het gebied van technologie voor het gebruik van de Website. In het geval van een fout die optreedt tijdens de ontvangst en het gebruik van deze pagina’s, wijst AGICOA Europe Brussels elke verantwoordelijkheid af. Bovendien wijst AGICOA Europe Brussels alle aansprakelijkheid af voor geknoei met het computersysteem van de internetgebruiker door onbevoegde partijen en alle risico’s veroorzaakt door virussen en de mogelijkheid van gerichte aanvallen door hackers. AGICOA Europe Brussels garandeert niet dat de Website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. In geen geval zal AGICOA Europe Brussels aansprakelijk zijn voor verlies of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte, gevolgschade of verlies of enige vorm van verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de website .

V. SITELINKS

De Website kan links bevatten naar websites van derden, of er een frame van maken, en kan informatie, materialen, mededelingen of andere inhoud van derden bevatten of er naar verwijzen die niet onder de controle van AGICOA Europe Brussels vallen. AGICOA Europe Brussels onderschrijft niet, aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor, en geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot websites van derden, inhoud van derden of producten of diensten aangeboden door derden op de website of websites van derden. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites is geheel voor eigen risico van de Gebruiker.

Het is u niet toegestaan ​​om vanaf een andere website links naar de website te maken zonder eerst de schriftelijke toestemming van AGICOA Europe Brussels te hebben verkregen. Een dergelijke link mag niet suggereren of impliceren dat AGICOA Europe Brussels een product, positie, entiteit of persoon goedkeurt of goedkeurt, of AGICOA Europe Brussels op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins lasterlijke manier afbeelden, en de linksite mag geen materiaal voor volwassenen of illegaal materiaal of materiaal dat aanstootgevend, intimiderend of anderszins aanstootgevend is. Elk recht om te linken kan te allen tijde worden ingetrokken.

VI. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Geen enkel deel van de Website, hetzij grafisch, illustratief of tekstueel, mag in welke vorm of op welke manier dan ook worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AGICOA Europe Brussels. De gegevens op de Website zijn strikt voor eigen gebruik. De inhoud van de Website is eigendom van AGICOA Europe Brussels.

VII. VRIJWARING

U stemt ermee in om AGICOA Europe Brussels te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, aansprakelijkheden en/of schade gemaakt of geleden door derden die voortvloeien uit of verband houden met uw gedrag, uw gebruik of onvermogen om de Website te gebruiken, uw schending of vermeende schending van deze Voorwaarden of uw schending van andere rechten.

VIII. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op deze Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. AGICOA Europe Brussels en de Gebruiker zullen redelijke inspanningen leveren om minnelijk te schikken door middel van onderhandelingen over elk geschil, controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de Voorwaarden of de schending daarvan.

Alle geschillen die kunnen ontstaan ​​tussen AGICOA Europe Brussels en de Gebruiker onder of in verband met deze Voorwaarden, die niet in der minne zijn geschikt, zullen definitief worden beslecht door arbitrage door het Belgische Kamer van Arbitrage en Bemiddeling in overeenstemming met de Belgische Regels van Internationale Arbitrage. De arbitrage zal worden gevoerd in Brussel, België, in een van de Belgische officiële talen. Het verdict is definitief en bindend voor AGICOA Europe Brussels en de Gebruiker.

IX. CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over een van deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via:

AGICOA Europe Brussels– Kartuizersstraat 19C/32 – BE-1000 Brussel – België – T: +32 2 531 01 61 – F: +32 2 531 01 69 – www.agicoabrussels.eu – agicoa@agicoabrussels.eu

X. LAATSTE BIJWERKING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 6 November 2023.