Hoe kunnen rechthebbenden een contract tekenen met elke afzonderlijke gebruiker van hun werk – zoals een radiostation of een kabel- of satellietexploitant – en ervoor zorgen dat royalty’s worden betaald?

Hoe kunnen gebruikers tegelijkertijd toestemming vragen aan elke rechthebbende om hun werken te gebruiken?

Hier komt collectief beheer om de hoek kijken.

Collectief beheer slaat een brug tussen rechthebbenden en gebruikers, of het nu gaat om muziek, uitgeverijen, fotografie of audiovisuele middelen. Het vergemakkelijkt ook het gebruik van werken door exploitanten en bevordert een eerlijke betaling aan hun eigenaars.

Collectief beheer garandeert de betaling van inkomsten aan de rechthebbende, waardoor deze zich kan concentreren op de creatie.

Collectief beheer maakt het voor gebruikers eenvoudiger om aan de wettelijke bepalingen inzake auteursrecht te voldoen.

Afhankelijk van de toepasselijke wet- en regelgeving kan collectief beheer vrijwillig zijn (de rechthebbenden beslissen om al dan niet hun toevlucht te nemen tot collectief beheer) of verplicht (behoudens bepaalde uitzonderingen kunnen de rechthebbenden hun rechten niet individueel beheren).

Collectieve beheersvennootschap

Collectieve Beheersvennootschappen (CBV’s) interveniëren op twee niveaus: namens de rechthebbenden en met de gebruikers die een licentie nodig hebben om de werken te gebruiken. Voor het internationale gebruik van de werken van hun rechthebbenden kunnen CBV’s ook samenwerken met andere CBV’s waarmee ze onderlinge vertegenwoordigingsovereenkomsten hebben.

De belangrijkste rol van CBV’s is ervoor te zorgen dat vertegenwoordigde rechthebbenden een eerlijke en passende betaling ontvangen voor auteursrechtelijk beschermd gebruik van hun werken, met name door:

  • Bijhouden wanneer en waar elk werk werd gebruikt;
  • Onderhandelen over tarieven en andere voorwaarden met gebruikers;
  • Verlenen van licenties in ruil voor passende betaling;
  • Het verdelen van de van gebruikers geïnde royalty’s onder de rechthebbenden.

Het juridisch kader van collectieve beheersvennootschappen wordt meestal bepaald door nationale wetten. In de Europese Unie moeten de lidstaten zich conformeren aan Richtlijn 2014/26 betreffende het beheer van auteursrechten en naburige rechten door collectieve beheersvennootschappen.

Gidsprincipes van collectief beheer

Collectief beheer wordt geleid door de volgende principes die op alle niveaus van toepassing zijn: non-discriminatie, eerlijke behandeling en transparantie.

Verplicht collectief beheer voor kabeldoorgifte en vergelijkbare middelen in de Europese Unie

EU-Richtlijn 93/83 (“SatCab 1”), aangenomen in 1993, stelde een systeem in van verplicht collectief beheer voor kabeldoorgifte. In 2019 breidde EU-Richtlijn 2019/789 (“SatCab 2”) de reikwijdte van dit schema van verplicht collectief beheer uit naar satelliet, OTT (internetdoorgifte) en mobiele apparaten.

Verplicht collectief beheer zorgt voor rechtszekerheid: operatoren zijn gerustgesteld dat ze alle rechten hebben verworven om de werken door te geven; rechthebbenden weten dat hun werken onder licentie worden gebruikt door operatoren. Bij verplicht collectief beheer onderhandelt de operator met een beperkt aantal tussenpersonen om de rechten te verkrijgen om de werken door te geven, en de rechthebbenden weten dat hun werken worden gebruikt in overeenstemming met de wettelijke bepaling inzake auterusrecht.

De rol van AGICOA

AGICOA is de grootste internationale CBV van audiovisuele producenten.

AGICOA is de brug tussen producenten en operatoren, wereldwijd.

AGICOA volgt de doorgifte van audiovisuele werken van producenten wereldwijd en int de aan hen verschuldigde royalty’s.

AGICOA helpt operatoren om te voldoen aan de standaardvereisten voor de betaling van royalty’s en garandeert dat de operatoren beschermd zijn tegen eventuele claims van externe producenten.

Laat AGICOA uw vertrouwde partner worden!

Bronnen:
https://www.wipo.int/copyright/en/management/
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_emat_2014_1.pdf
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4561&plang=EN