Bestuur

Bestuurlijke structuur

Behalve AGICOA, omvatten de aandeelhouders van AGICOA Europe Brussels ook onafhankelijke producenten en distributeurs van audiovisuele werken. De aandeelhouders bezitten en controleren AGICOA Europe Brussels met hun stemrecht op de Algemene vergadering. Samen met de Raad van bestuur keuren zij het jaarlijkse budget en de beheerskosten goed, en kunnen zij de statuten, algemene voorschriften en operationeel beleid voor rechthebbenden wijzigen.

 

Bestuur

De algemene vergadering

De Algemene vergadering is het hoogste orgaan van AGICOA Europe Brussels. Ze bestaat uit alle aandeelhouders van AGICOA Europe Brussels. Ze keurt statuten, algemene reglementen en operationeel beleid goed en wijzigt ze.

Het benoemt de leden van de raad van bestuur, de leden van de Comité van toezicht en de Commissaris.


De Algemene vergadering keurt financiële, operationele en transparantierapporten goed.

Bestuur

De Raad van bestuur

De Raad van bestuur is bevoegd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Het keurt de managementstrategie van AGICOA Europe Brussels goed en zorgt voor transparantie.

 

Bestuur

De Algemeen directeur

De Algemeen directeur voert het dagelijkse operationele beheer, leidt en coördineert het werk van het team van AGICOA Europe Brussels en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuursregels, het budget, de strategie en de beslissingen die zijn aangenomen door de Algemene vergadering en/of of Raad van bestuur.

Bestuur

Comité van Toezicht

Het Comité van toezicht oefent de toezichthoudende rol uit die wordt voorgeschreven door het Wetboek van economisch recht. Het controleert de activiteit en de taken die aan het Comité van toezicht zijn toevertrouwd.