I. WIE WE ZIJN

AGICOA Europe Brussels CV (hierna ook aangeduid als “AEB,” “ons,” “wij”), gevestigd te 19C/32, Kartuizersstraat, B – 1000 Brussel, België, is een collectieve beheersvennootschap met als doel het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten namens producenten van audiovisuele werken. AEB is opgenomen als een Belgische coöperatieve vennootschap geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen RPR Brussel onder nummer BE 0.426.385.274 en is belast met dit beheer bij Koninklijk Besluit van 10 januari 1996.

Als verwerkingsverantwoordelijke is AEB verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als zodanig verbindt AEB zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren.

II. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals onder andere de naam, adres, e-mailadres, land van verblijf en telefoonnummer van een persoon.

III. WAAROM U DIT PRIVACYBELEID MOET LEZEN

Dit Privacybeleid van AEB (het “Privacybeleid”) bevat belangrijke informatie over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

Dit Privacybeleid is gebaseerd op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de “AVG”).

Wanneer we verwijzen naar “u” of “uw,” verwijzen we niet alleen naar bezoekers van de website van AEB, maar ook naar alle derde partijen waarmee AEB in het kader van haar activiteiten kan interageren.

We kunnen ook aanvullende privacybeleiden/kennisgevingen toepassen in specifieke omstandigheden.

IV. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

We kunnen persoonsgegevens ontvangen:

 • Van u wanneer u de toepasselijke formulieren invult die beschikbaar zijn op onze website (www.agicoabrussels.eu) of contact met ons opneemt via schriftelijke communicatie, telefoon, e-mail of anderszins; 
 • Van derden zoals de leden van AGICOA Alliance, rechthebbenden of hun vertegenwoordigers of dienstverleners; 
 • Uit openbaar toegankelijke bronnen zoals websites, handelsregisters of sociale netwerken.

Persoonsgegevens die we van derden kunnen verzamelen, zullen afhangen van de context, maar kunnen de volgende categorieën omvatten:

 • Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail; 
 • Professionele informatie zoals functie en werkgeversnaam.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld (bijv. via het contactformulier op de website), zullen we aangeven of de verstrekking van dergelijke gegevens verplicht is (bijv. met een asterisk). Over het algemeen, als verplichte gegevensvelden niet worden ingevuld, kunt u geen contact met ons opnemen.

AEB beschouwt dat door het verstrekken van persoonsgegevens aan AEB – zowel betrekking hebbend op u persoonlijk als op derden – u verklaart en garandeert dat u de bevoegdheid hebt om dergelijke gegevens aan AEB over te dragen en AEB te autoriseren om deze, indien nodig, in overeenstemming met dit Privacybeleid te verwerken, en zich te verbinden om genoemde derden op de hoogte te brengen van de verwerking van de persoonsgegevens door AEB volgens dit Privacybeleid.

V. HOE VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken als we geldige wettelijke gronden hebben om dat te doen. Afhankelijk van de uitgevoerde activiteit zullen we daarom uw persoonsgegevens alleen verwerken op basis van de volgende principes:

Contractuele noodzaak
De verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u of om precontractuele stappen te ondernemen op uw verzoek (zie Artikel 6, lid 1, onder (b) AVG).

Gerechtvaardigd belang
De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van onze gerechtvaardigde belangen, en alleen voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden ons niet vereisen om af te zien van verwerking (zie Artikel 6, lid 1, onder (f) AVG).

Onze gerechtvaardigde belangen omvatten: (i) ervoor zorgen dat onze diensten worden geleverd aan onze melders, (ii) het beveiligen van de veiligheid van onze IT-systemen en (iii) het bereiken van ons doel zoals uiteengezet in onze statuten.

Toestemming
Wanneer we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen op een duidelijke en ondubbelzinnige manier (zie Artikel 6, lid 1, onder (a) AVG).

Wettelijke verplichting
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen (zie Artikel 6, lid 1, onder (c) AVG).

VI. WAAROM VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken uw persoonsgegevens voor het beheer van uw relatie met AEB, wat omvat:

Betrokkene Doeleind Wettelijke grondslag

U als bezoeker van onze website

Zorgen voor de werking van onze website
Onze website verbeteren
Uw ervaring bij het bezoeken van onze website verbeteren
Gerechtvaardigd belang

Toestemming

U als rechthebbende of toekomstige aangever

Uw interacties met ons, bijv. om uw vragen te beantwoorden Gerechtvaardigd belang
Bij het leveren van diensten aan u Contractuele noodzaak
Zorgen voor naleving van wettelijke verplichtingen of handhaving van de AEB-reglementen, of andere overeenkomsten Wettelijke verplichting
Uw tijdige informatie over de ontwikkelingen van onze activiteiten Gerechtvaardigd belang
De bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van AEB, haar leden en/of aangevers, of andere derden Contractuele noodzaak

Gerechtvaardigd belang

U als dienstverlener U identificeren als aannemer
U contacteren
Contractuele noodzaak

 

VII. MET WIE KUNNEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEDEELD?

Voor de hierboven beschreven doeleinden kunnen we uw persoonsgegevens delen met:

 • De leden van de AGICOA Alliance, andere collectieve beheerorganisaties, onafhankelijke beheerentiteiten of met gebruikers die de exploitatie van de door AEB beheerde rechten toestaan om bestaande overeenkomsten na te leven, nieuwe overeenkomsten met hen te sluiten of namens u royalty’s te claimen; 
 • Onze zakenpartners, leveranciers, agenten en onderaannemers (zoals IT- en cloudaanbieders, belasting- en boekhoudkundige dienstverleners) of andere derden die zijn ingeschakeld voor de nakoming van verplichtingen die we met u zijn aangegaan en de verlening van ondersteunende diensten aan ons; en 
 • Enige autoriteit, zoals rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, auditors en professionele adviseurs om onder andere te voldoen aan enige wettelijke verplichting, fraude te voorkomen, enige overeenkomst af te dwingen of de rechten, eigendommen en veiligheid van AEB, haar melders of andere derden te beschermen.

In de hierboven beschreven contexten kan uw persoonsgegevens toegankelijk worden gemaakt voor ontvangers buiten België. Dit omvat met name: (i) de landen waarin leden van de

VIII. HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We zijn toegewijd aan het beschermen van de beveiliging van uw persoonsgegevens.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of vernietiging van, of schade aan uw persoonsgegevens.

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden veilig opgeslagen.

IX. LINKS NAAR ANDERE SITES

De website van AEB kan links bevatten naar andere externe websites en mag niet worden opgevat als het vormen van een goedkeuring of goedkeuring van de inhoud van externe websites. 

We nemen redelijke zorg in het koppelen naar externe websites, maar hebben geen directe controle over hun inhoud of de wijzigingen die zich kunnen voordoen aan de inhoud van die externe websites.

Als u externe websites bezoekt via de verstrekte links, kunnen de exploitanten van die websites persoonlijke informatie van u verzamelen die door hen wordt verwerkt in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. We raden u aan uzelf vertrouwd te maken met het privacybeleid van andere websites die u kiest om te bezoeken.

X. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We zullen persoonsgegevens wissen of anonimiseren zodra het niet langer noodzakelijk is voor ons om de doeleinden zoals uiteengezet in sectie VI hierboven te vervullen. Deze periode varieert, afhankelijk van het type gegevens en de van toepassing zijnde wettelijke vereisten.

Bepaalde informatie met betrekking tot de contractuele relatie, of onze belasting- en boekhoudkundige verplichtingen moet minimaal 10 jaar worden bewaard. Andere informatie wordt over het algemeen voor kortere periodes bewaard.

XI. UW RECHTEN

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht om geïnformeerd te worden over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken;
 • Het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die we over u bewaren in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat; 
 • Het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Het recht om eventuele onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen; en
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan of om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist.

Wanneer we vertrouwen op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. AEB zal dan stoppen met de verwerking en zal uw persoonsgegevens wissen, behalve wanneer er een wettelijke basis bestaat voor de verwerking van uw persoonsgegevens of een gerechtvaardigd belang dat wordt nagestreefd door AEB of een derde.

Merk ook op dat het wissen, beperken of bezwaar kan leiden tot beëindiging van onze diensten.

XII. COOKIES

De website van AEB maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies we gebruiken en hoe we ze gebruiken, lees onze Cookies Policy.

XIII. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of een verzoek wilt indienen om een van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, neem dan contact met ons op via e-mail op privacy@agicoabrussels.eu.

XIV. KLACHTEN

We nemen uw privacy zeer serieus en zijn toegewijd aan de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en EU-regelgeving inzake gegevensbescherming. Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw verzoek is behandeld, kunt u een klacht indienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

Tel .: +32 (0)2 274 48 00

of bij de toezichthoudende autoriteit van de staat van uw gebruikelijke verblijfplaats, de plaats van tewerkstelling of de plaats van de beweerde inbreuk. Indien van toepassing is een lijst van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming van de lidstaten van de Europese Unie hier beschikbaar.

XV. LAATSTE UPDATE VAN HET PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 6 oktober 2023.

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen. Elke wijziging in de verwerking van uw persoonsgegevens die u raakt, wordt aan u gecommuniceerd via een passend kanaal.