- Lidmaatschapsvoorwaarden :in opbouw
- Algemeen beleid inzake inhoudingen, voor andere doeleinden dan deze met betrekking tot beheerskosten, op rechteninkomsten en op enig ander inkomen voortvloeiend uit de belegging van rechteninkomsten, met inbegrip van inhoudingen ten behoeve van sociale, culturele en educatieve doeleinden : in opbouw
- Algemeen beleid inzake de verdeling van op grond van artikel XI. 254, niet verdeelbare bedragen.
- Algemeen beleid inzake beheerskosten
- Procedure voor klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
- Algemeen beleid inzake risicobeheer
- Standaardtarieven
- Standaardovereenkomst
- Informatie met betrekking tot het weigeren van een licentie (art. XI. 262 §2 WER): AGICOA Europe Brussels is beschikbaar voor alle operatoren om de nodige licentie en licentievoorwaarden te onderhandelen.

Verdelingsregels
Statuten Agicoa Europe Brussels
Jaarrekening en beheersverslag 2017
Jaarrekening en beheersverslag 2018
Jaarrekening en beheersverslag 2019
Jaarrekening en beheersverslag 2020
Jaarrekening en beheersverslag 2021
Beheersverslag 2021
Het beheers-en transparantieverslag 2021 bevat meer bepaald de volgende informatie:
- Informatie over de weigering om een vergunning te verlenen op grond van art. XI.262, §2;
- Beschrijving van de juridische en bestuursstructuur van de beheersvennootschap;
- Informatie over alle entiteiten die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de beheersvennootschap;
- Informatie over het totale bedrag van de bezoldiging die in het voorgaande jaar is betaald aan de personen die de activiteiten van de beheersvennootschap leiden, evenals de andere voordelen die aan hen zijn toegekend;
- Wanneer een beheersvennootschap de uitkering en betalingen niet heeft gedaan binnen de in art. XI.252, §1, par. 2 (aanvankelijke periode van 9 maanden), de redenen voor deze vertraging;
- Totaal niet-uitkeerbare bedragen bedoeld in art. XI.254 en uitleg over het gebruik ervan;
- Informatie over relaties met andere beheermaatschappijen of collectieve beheerorganisaties.

 

 

   Voor meer informatie over de werking van AGICOA Europe Brussels verwijzen wij graag naar de uitgebreide beheers-en
   transparantieverslagen van de vennootschap (zie hierboven).